#

ارائه آموزش های تکمیلی به پرسنل

در صورتی که کابران جدید سازمان و یا حتی کاربران فعلی نیاز به آموزش های مجدد و یا تکمیلی داشته باشند، می توانید از خدمات آموزشی شرکت فرآیند پرداز راد استفاده نمایید.