#

به روز رسانی نسخه های جدید نرم افزار

با توجه به اینکه شرکت فرایند پرداز راد از بدو تاسیس همواره در جهت ارتقای نرم افزار و امکانات آن کوشیده است ، در کنار تیم نیازسنجی و تحقیق و توسعه خود از پیشنهادات خریداران نیز استقبال می نماید و نتیجه آن را به صورت نگارش های نرم افزاری برای مشتریان به روز رسانی می نماید.

شرکت راد با توجه به نیاز مشتریان نسخه های جدید ماژول های خریداری شده را به منظور رفع خطاهای احتمالی و همچنین افزایش قابلیت های نرم افزار در قالب قراردادهای پشتیبانی دوره ای خود ارائه می نماید.